Čemu věříme?

Co je reformovaná víra?

Naše církev nazývá svou křesťanskou víru reformovanou. Co tento název vyjadřuje? A odkud se vlastně vzal? Svou víru nazýváme „reformovaná“ na základě protestantské reformace. V průběhu středověku se křesťanská církev stále více byla zkorumpovanou. Pravdy uváděné v Bibli byly zamlžovány. Myšlení a praxe každodenního života se řídily jinými než biblickými zásadami. To vše vedlo křesťany k reformaci víry i praxe středověké církve. Z tohoto reformačního úsilí také vzešel název: reformovaná víra.

Co to pro nás znamená?

Reformovaná víra je především odvrácení se ode všech forem svépomocné spásy, abychom nalezli Boží skutečnou spásu v Kristu Ježíši a pouze v něm. Jako reformovaní křesťané věříme, že Ježíš Kristus je jediný a plně dostačující Spasitel Božího lidu. Křesťané nemusí přidávat své dobré skutky, náboženské úsilí či cokoli jiného k dílu Ježíše Krista. Kristus svou smrtí a zmrtvýchvstáním vykonal plné a kompletní spasitelské dílo pro Boží lid. My vstupujeme do Božího spasení skrze víru v Ježíše Krista. Když věříme dobré zprávě o jeho smrti a vzkříšení jsou naše hříchy odpuštěny a my jsme počteni za milované Boží děti. Jeho oběť zrušila naše hříchy. Jeho vzkříšení nám přineslo věčný život. Vírou přijímáme Krista a vše, co pro nás učinil. V něm je naše spasení úplné, i když tuto spásu musíme teprve zakusit. Přesto máme ujištění, že jsme již spaseni, jsme zachraňováni a budeme spaseni posledního dne.

Reformovaná víra je nejen odvržením všech lidských snah o získání spásy, je to také uznání, že Duch Svatý nás provází a sjednocuje nás s Kristem v nebi.

Duch Svatý

Skrze Ducha Svatého (nikoli naším vlastním snažením) jsme znovuzrozeni. Duch Svatý obnovuje naše mysli a formuje naši vůli, aby nás uschopnil věřit v Ježíše Krista, a v této víře nás zachovává po celý náš život. Duch Svatý působí, aby se kázání Božího slova, svátost křtu a Večeře Páně staly účinným prostředkem v našich životech. Duch Svatý nás odvádí od hříchu k poslušnosti Bohu. Je zdrojem naší touhy činit to, co si přeje Pán. Duch Svatý v nás pracuje, abychom si přáli a konali podle Boží vůle. Naše dobré skutky nejsou tím, co nás má spasit. Jsou ovocem spasení, kterého se nám dostalo zdarma.

Duch svatý pracuje v Božím slově a skrze Boží slovo, kterým je Bible. Byl to právě Duch svatý, kdo inspiroval pisatele Bible tak, aby bylo napsáno to, co si Bůh přál zaznamenat. A jako pravé Boží Slovo je Bible jedinou od Boha danou autoritou, abychom věděli, čemu věřit a jak žít. Reformovaná víra je návratem k Bibli jako ke standardu víry a života církve. Biblí poměřujeme, což je pro církevní život dobré. Biblí zkoumáme, čemu věřit a čemu nevěřit.

Duch svatý, který inspiroval Bibli, působil v křesťanské církvi ve všech minulých dobách a stejně tak v církvi pracuje i dnes. Proto jako reformovaní křesťané neodvrhujeme církev minulosti, zatímco usilujeme o reformaci Božím slovem. Uznáváme, že Bůh nás učí skrze životy těch, kteří žili před námi. Oni chybovali, my chybujeme. Avšak větší chybou by bylo odvrátit se od moudrosti dřívějších věků, protože pak bychom se odsoudili k tomu, abychom jejich omyly opakovali. Oslabovali bychom se zamítáním pokladů duchovního porozumění a učení Ducha svatého, které dal těm, kteří přišli před námi.

Bible

Tak, jako neodmítáme církev, která žila před námi, tak neodmítáme Starý zákon, jako by pro křesťany už neplatil. Uznáváme, že celá Bible, tedy Starý i Nový zákon, je Božím slovem, jehož hlavním tématem je Ježíš Kristus. Toto všechno nás pak vede k tomu, jak žít jako křesťané. Starý zákon byl samozřejmě napsán pro Boží lid Staré smlouvy. Proto musíme opatrně přistupovat k  tomu, jak je naplněn v Kristu a jak je vztažen k nám, lidu Nové smlouvy. Například Desatero zůstává základním shrnutím Boží vůle pro naše životy. Podobně jsou Žalmy středem církevního modlitebního života.

Tak, jako věříme, že Starý zákon je Božím slovem pro dnešek, tak věříme, že Stará smlouva nebyla zrušena, ale naplněna v Kristu. Co Bůh slíbil Abrahamovi, Mojžíšovi a Davidovi, to pro nás naplňuje v Kristu. Církev je nový Izrael, praví Abrahamovi synové, kteří dědí všechna Boží zaslíbení. Tak jak Bůh uzavřel svou smlouvu s Izraelci a jejich dětmi, tak je Nová smlouva určena věřícím a jejich dětem. Tak, jako podle Staré smlouvy měly být děti Izraelců obřezány, tak mají být podle Nové smlouvy děti věřících pokřtěny. Je povinností každého křesťanského rodiče vychovávat své dítě v bázni a podle pokynů Pána, horlivě se modlit za své děti a také s nimi. Pouze Duch svatý může způsobit, aby se křest a křesťanské vedení staly účinným prostředkem v životě dítěte.

Bůh

Bůh zachraňuje svůj lid ode dne, kdy naši první rodiče zhřešili. V dobách Staré smlouvy Bůh zachraňoval svůj lid v očekávání Kristovy smrti a vzkříšení. Nyní nás zachraňuje skrze jednotu s Kristem, který zemřel a vstal z mrtvých. Proto je jeden Boží lid a jedna spása, a to v Kristu. Bible obsahuje jednu základní zprávu, ať už je tato zpráva v proroctvích a plná symbolů jako ve Starém zákoně, nebo otevřeně vyhlášena v Novém zákoně. Tak jsou všechny smlouvy Bible naplněny a završeny v Kristu a Nové smlouvě. Proto můžeme říci, že je zde jediná smlouva, a to smlouva milosti.

Boží plán

Za touto jedinou smlouvou milosti, touto jedinou cestou ke spasení skrze víru v Ježíše Krista, je Boží věčný plán. Bible nás učí, že jako ti, kteří věří v Krista, můžeme vědět, že jsme Božím vyvoleným lidem, zřítelnicí jeho oka. Dříve, než svět začal, Bůh vyvolil svůj lid v Kristu. Od počátku nás obdaroval svou láskou. Miloval nás, když jsme ještě byli jeho nepřátelé, a dal za nás svého jediného Syna. Miloval nás skrze svého Ducha Svatého, který nás přivedl k víře v Krista. A miluje nás stále.

Závěr

Tato zpráva o Boží zachraňující lásce je to, co nazýváme reformovanou vírou. Říká se, že reformovaná víra je pouze křesťanství bez kompromisů. Nepopíráme, že kromě reformovaných křesťanů jsou i další křesťané. My však věříme, že reformovaná víra se nejvíce shoduje s Biblí a je opravdu nejobecnějším(tj. náležejícím celé církvi) vyjádřením křesťanství.

Pokud byste se o reformované víře rádi dozvěděli něco více, zeptejte se nás. Rádi mluvíme o Ježíši Kristu a o spasení, které nám dává zadarmo. Nebojte se nás zeptat, proč děláme to, co děláme. Věříme, že máme biblický základ pro vše, co nazýváme reformovanou vírou. Hlavně se nás zeptejte na Ježíše. Velmi toužíme sdílet s Vámi reformovanou víru. Tato víra začíná přijetím a spočinutím v Ježíši Kristu, jediném Spasiteli, který je nám zvěstován v evangeliích.