Římanům 8,31-39

Římanům 8,31-39

Nic nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu!