Římanům 8,31-39

Kazatel:

Nic nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu!

Římanům 8,31-39